s-l225

     Za prosječnog pripadnika naše civilizacije percepcija njegovih osjetila i svijesti bi zaključila da se radi o običnom zelenkastom kamenu …

Percepcija hemije: KAl2 (AlSi3O10)(F, OH) 2, ili KAl 2Si3 AlO10(OH,F) 2

Ili što bi kod nas u Bosni rekli: Kalijev i aluminijev silikatni hidroksidni fluorid …

Ako percepciju (http://en.wikipedia.org/wiki/Perception) prihvatimo kao proces kojim mozak organizira podatke dospjele iz raznih osjetila, nivoa svijesti i različitih izvora i saznanja, interpretacija bi mogla stvoriti malo više osmišljenu cjelinu.

Pokušavajući kompletirati percepciju dešavanja na lokacijama Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, izučavamo pojedinačne aspekte izuzetno napredne tehnologije korištenja jednostavnih, svuda prisutnih materijala i njihovih karakteristika.

Raščiščavanjem formiranog konglomerata u kojem su sačinjeni tuneli na lokaciji Ravne, Visoko, pronalazimo različite tipove materijala i minerala.

Ono što je posebno upečatljivo je da u konglomeratu pronalazimo velike količine minerala Kvarca i manje količine minerala Muskovita, kao i drugih materijala.

Specifično za ova dva minerala je da spadaju u razred silikata.

Pod pojmom mineral ne podrazumjevamo samo hemijski sastav, već i strukturu minerala. Da bi bila svrstana u minerale, supstanca mora biti čvrsta i mora imati kristalnu strukturu.

Za mineral Quartz znamo puno toga, drugi je po redu (po učestalosti) mineral koji se pojavljuje u prirodi i sam čini čak 12% Zemljine kore.

Kvarc ima višestruku upotrebu. Najvažnije mjesto zauzima u proizvodnji kvarcnih ili kristalnih oscilatora, koji prestavljaju električni sklop koji koristi mehaničku rezonanciju vibracije kristala kako bi stvorio električni signal vrlo precizne frekvencije… i tako dalje možemo nakopirati gomile informacija.

Medjutim, izuzetno važno je da Kvarc savršeno pamti zadanu frekvenciju, tako precizno da pomoću kvarca možemo, a i mjerimo vrijeme.

Na primjeru Kvarca znamo da ako posebno formirani mineral elastično deformišemo vanjskom silom doći će do pojave stvaranja električnog naboja na površini minerala.

Jedna strana (površina) tog minerala naelektrisat će se negativno, a druga pozitivno. Dakle, mineral postaje električno polariziran odnosno dolazi do pojave piezoelektričnog efekta. Najznačajniji piezoelektrični materijali su na prvom mjestu mineral kvarc (SiO4), zatim, Seignettova sol, turmalin, topaz, kost, svila, drvo, te umjetni materijali poput raznih vrsta keramike, plastike i kristala, a u novije vrijeme tehnološki proizvedene piezoelektrične keramike. ( Možete pratiti izvore za dodatne informacije ).

Za piezoelektrični efekt (grč. Piezo – gurati i elektricitet) znamo zahvaljujući braći Curie, koji su 1890 otkrili da djelovanjem elastične sile na posebno odrezan kristal dolazi do pojave električnog naboja na površini kristala, s tim da će jedna strana imati pozitivan, a druga negativni električni naboj. Ukratko, posebno odrezan kristal se ponaša kao kvalitetan izolator koji ne dozvoljava proboj mehaničke energije, koje stvara uticaj elastične sile, te kao rezultat stvara polarizovani električni naboj.

Učestalim promjenama smjera djelovanja elastične sile dolazi do stvaranja ultrazvuka različitih frekvencija.

Primjena piezoelektričnog efekta je po onom što dosada znamo nevjerovatna.

Piezoelektrični oscilatori su dijelovi kvarcnih satova, računara, procesora, sabirnica, mobilnih telefona, odabira radio frekvencija i mnogih drugih uredjaja.

Piezoelektrični efekat se koristi u zvučnicima, mikrofonima, video igricama, zvučnim alarmima, prislušnim uredjajima, akceleratorima, tintnim pisačima …

Za ultrazvuk znamo da imamo ogromne mogućnosti primjene, na primjer u medicini, komunikacijama, sonarima, laserima i dio za koji najmanje znamo i gdje ima nažalost najveću primjenu, u vojnim tehnologijama.

Zbog nevjerovatnih mogućnosti primjene u novije vrijeme dolazi do pojave tehnološki proizvedene piezoelektrične keramike.

Piezoelektrične keramike su vještački proizvedene keramike koje svojom strukturom pod uticajem elastične sile, proizvode piezo električni napon i prateća svojstva i kao takve je ne pronalazimo u prirodi.   800px-Perovskite_svg

Struktura im je složena ovako nekako …

I kakve sad ovo veze ima sa običnim zelenkastim kamenom ?

Raščiščavanjem formiranog konglomerata u kojem su sačinjeni tuneli na lokaciji Ravne pronalazimo sem raznih tipova materijala i neobično formirane keramike.

Keramike nepravilnih oblika, različitih veličina i težina, do sada najveći formirani oblik je otkriven 2012 i nazvan K5 proračunate težine cca. 25 tona.

Neobičnost pronadjene keramike su sem njihove enormne veličine, njihov sastav, pozicije, kao i pojavu keramike proizvedene od jednog ili dva dijela.

Osnovni sastavni materijal keramike pronadjene u konglomeratu su Kvarc i Muskovit.

Navedene materijale takodjer, pronalazimo u konglomeratu koji okružuje keramiku i u bližoj okolini.

Pozicije do sada pronadjenih keramika su uvijek na mjestima ukrštanja (čvorištima) podzemnih vodenih tokova, na pr. navedeni cca 25 tona teški K5 se nalazi na 4 čvorišta podzemnih vodenih tokova.

Sljedeća neobičnost je da u tunelima instrumenti registruju prisustvo elektromagnetnog polja i ultrazvuka, a praktično možemo na vrhovima prstiju osjetiti blago peckanje kada ruke primaknemo keramici.

Kvarc po svojim karakteristikama je već pomenut, medjutim mnogo je interesantniji mineral Muskovit, koji kao i Kvarc, ako to niste upamtili spadaju u razred silikata…

Mineral Muskovit (Muscovite) naša civilizacija koristi kao izvanrednog otpornika, kao osnovu proizvodnje električnih otpornika. Kao izuzetno temperaturno otpornog za proizvodnju vatrotpornih materijala, naročito vatrootpornog stakla.

Kao piezoelektričnog materijala za proizvodnju piezoelektrične keramike, te izmedju ostalog i kao materijal za proizvodnju svemirskih brodova.

Moguće da je ovaj mineral zbog navedenih karakteristika, korišten radi posebnog načina pripreme keramike. Osim specifične strukture u procesu proizvodnje keramike je korištena temperaturna modifikacija, odnosno zagrijavanje. S obzirom na osnovni sastav od minerala Kvarca i Muskovita, znamo da pod uticajem drastičnih promjena temperature, naglim zagrijavanjem ili naglim hladjenjem dolazi do modifikacije pozicije atoma unutar kristalne strukture, tako što se polarizacija strukture mjenja.

Promjenom polarizacije dolazi do povećanja el. napona unutar strukture, odnosno do stvaranja Pyroelektriciteta.

Pyroelektricitet (Grčki pyr, – vatra i electricitet) je sposobnost odredjenih materijala da generiraju privremeno el. napon prilikom zagrijavanja ili hladjenja.

Korištenje Muskovita uz Kvarc je moguće osnova za stvaranje i zadržavanje početnog elektriciteta u tehnološki proizvedenoj keramici, a zatim je keramika u procesu proizvodnje pozicionirana iznad čvorišta podzemnih tokova.

Podzemni vodeni tokovi stvaraju odredjeni kvantum energije, koji praktično kao elastična sila djeluje na formiranu keramiku. S obzirom da je u pitanju voda, njen uticaj nije pravolinijski nego valovit, promjenljiv što se na keramici očituje kao elastična sila, promjenljivih smjerova uticaja. Pozicioniranjem keramike iznad čvorišta, gdje je uticaj podzemnih vodenih tokova najveći, samim tim i elastična sila najveća, te dolazi iz različitih pravaca. Djelovanje elastične sile podzemnih vodenih tokova na keramiku stvara mehaničku energiju, koja zbog izuzetnih svojstava ( struktura, otpor…) je ne propušta nego stvara polarizovani električni naboj, odnosno pravi piezoelektrični efekat.

Shodno tome, možemo doći do zaključka da je izvor izmjerenih veličina malog elektriciteta, EMP, Ultrazvuka i drugih za sada nepotvrdjenih oblika energije upravo megalitna tehnološki proizvedena piezoelektrična keramika, koju pronalazimo u tunelima na lokaciji Ravne, Visoko.

O mogućnostima primjene različitih vrsta energije proizvedenih na ovaj način možemo još uvijek samo da nagadjamo.

Izgleda da je naš obični zelenkasti kamen sa početka priče tako postao dio velikog običnog smedjkastog kamenja.

kamenkamen2

Kombinacija piezoelektrika se može koristiti i za uklanjanje neželjenih vibracija kod preciznih uređaja, tako da jedan piezoelektrik otkriva vibracije, a drugi emitira vibracije koje ih tačno poništavaju.kamen3

Važnost i specifičnost pozicija megalitne keramike je dodatno naglašena pravljenjem betonskih postolja, kao na primjeru K2, što dodatno ukazuje na poznavanje činjenice da je polarizacija minerala u keramici najveća kada je naprezanje usmjereno u pravcu piezoelektrične ose minerala.

Ono što je definitivno zbunjujuće, sem gabarita keramike je i dokazana starost formiranog konglomerata u kojem pronalazimo keramiku.

Prema nalazima 3 evropske radiokarbonske laboratorije, minimalna starost formiranog konglomerata je 32000 godina.

S obzirom na veličinu i težinu megalitne keramike jasno je da je tehnološki proizvedena piezoelektrična keramika nastala prije formiranja konglomerata i tunela.

Na osnovu ovog dokaza možemo zaključiti da je starost tehnološki proizvedene piezoelektrične keramike veća od 32000 godina, što se apsolutno ne uklapa sasaznanjima o civilizacijama (naročite tehnološki razvijenih) iz tog vremena.

Naš obični zelenkasti kamen Muskovit izmedju ostalih elemenata i svojstava sadrži i hemijski elemenat Kalij. (K -Potassium redni broj 19).

Kalij je mineralna sol (elektrolit) koji je esencijalan za ravnotežu pH vrijednosti u tjelesnim tekučinama. Ima važnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska, očuvanju koštane mase, radu zivčanog sistema, srca, bubrega, te mišićnih i adrenalnih funkcija.

Megalitna tehnološki proizvedena piezoelektrična keramika nastaje kao produkt zagrijavanja, a zagrijavanjem Kalij iz Muskovita uz dovoljne količine zraka izgara i pretvara se u Kalijev superoksid (KO2).

Naša civilizacija koristi Kalijev superoksid (KO2) kao generator kisika i kao sredstvo za uklanjanje dioksida u uređajima za disanje, podmornicama, rudnicima, svemirskim brodovima i dr.

Jednostavno objašnjenje je da Kalijev superoksid (KO2) u prisustvu vode ili velike koncentracije vlage i ugljičnog dioksida reakcijom oslobađa kisik.

Primjena se temelji na reakciji vode ili vlage, kalijeva superoksida i produkata disanja:

4 KO2(s) + 4 CO2(g) + 2 H2O(g) –> 4 KHCO3(s) + 3 O2(g)

S obzirom da mjerenja pokazuju povećanu koncentraciju kisika unutar tunela, dolazimo do zaključka da je formiranjem keramike došlo do stvaranje Kalijev superoksida (KO2),koji praktično u vlažnom okruženju, kakvo imamo u tunelima (80% vlage) zajedno sa produktima disanja posjetitelja oslobadja čisti kisik.

Za mene je nova informacija da u medicini koristimo metodu Zapper.

Zapper je jednostavna i jeftina naprava za ubijanje parazita u ljudskom tijelu slabom strujom niskog napona i određenom frekvencijom (zapiranje).

Uticaj Zappera pojačavaju prisustvom orgonita da bi povećali učinak.

Izgleda da ovaj naš bosanski obični zelenkasti kamen to radi već jako, jako dugo.

Medjutim, tu se ne završava priča neobičnog minerala Muskovita.

Njegov hemijski sastav je promjenljiv, pa ga pronalazimo i u drugačijim oblicima i na različitim mjestima na planeti. Ono što je zajedničko za sva mjesta na planeti da razni tumači djelovanja odredjenih minerala se slažu i tvrde da Muskovit :

– Stimuliše srčanu čakru, olakšava astralnu projekciju.

– Olakšava kontakt sa bićima iz viših sfera.

– Dovodi do sagledavanja sopstvenih mana, budi bezuslovnu ljubav prema sebi.

– Utiče na to da sami sebe prihvatimo na najbolji mogući način, da pronađemo dobro u sebi i da to možemo da istaknemo.

– Koriste ga oni koji se nađu na putu supotnom od materijalnog i pomaže da se pomiri duhovno i materijalno…

muskovit-3-990x660Oblici koji ce Vam se više svidjeti. U Rusiji ga nazivaju Moskovsko staklo. Žene ga vecinom ne obožavaju jer ga koriste oni koji pođu putem supotnom od materijalnog…

Naš se obični zelenkasti kamen zna pojaviti i u drugim bojama.

http://chemistry.about.com/od/growingcrystals/ig/Crystal-Photo-Gallery/Brazilianite-with-Muscovite.htm#step-heading

http://geology.about.com/od/minerals/ig/minpicrockforming/minpicmuscovite.htm

http://geology.about.com/od/minerals/ig/minpicmicas/minpicmicamuscovite.htm

muskovit

Naš obični zelenkasti kamen pronadjen u tunelima.

Graditelji koji su prilikom formiranja tunela iznosili konglomerat i materijal pun običnog kamenja neobičnih svojstava i različitih boja, koristili su ga za proizvodnju enormnih betonskih blokova. A od enormnih betonskih blokova različitih dimenzija su formirali enormne gradjevine koje pronalazimo u dolini Bosanskih piramida.

Što znači da priča o našem običnom zelenkastom kamenu može imati nastavak.

Vaš obični vodič kroz tunele Ravne

Damir Šaćiragić 2016.

http://piramidasunca.ba/bs/iz-mog-ugla/item/9848-pri%C4%8Da-o-obi%C4%8Dnom-zelenkastom-kamenu-muscovite-1.html

15 replies on “Priča o običnom zelenkastom kamenu – Muscovite

 1. This design is wicked! You obviously know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent
  job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Like

 2. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very useful information specially tthe last part 🙂 I care for such info a lot.I was looking foor this particular information for
  a long time. Thank you and besst of luck.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s